Публичная оферта

1.1. Наймодавець від свого імені надає, а Наймач приймає в тимчасове володіння і користування транспортний засіб (далі за текстом - Автомобіль або ТЗ):

1.2. Наймач зобов'язується зробити повну оплату за весь термін прокату Автомобіля та по його закінченні повернути Наймодавцю Автомобіль вчасно, у строк визначений в п. 6.1. цього Договору.

1.3. Передача Наймодавцем автомобіля Наймачу і його повернення Наймодавцю по закінченні строку оренди
оформляється за допомогою Акта прийому-передачі Автомобіля підписаного сторонами.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Наймодавець має право:

 1. контролювати дотримання Наймачем умов цього Договору;
 2. вимагати від Наймача відшкодування збитків, сплати пені, у випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору;
 3. отримати компенсацію від Наймача у випадку повернення Автомобіля з неповною комплектацією чи обладнанням, а також наданою документацією, в розмірі суми необхідної для їхнього відновлення;
 4. вимагати дострокового розірвання цього Договору та негайного повернення автомобіля:

-якщо Наймач користується Автомобілем всупереч умовам Договору або призначенню Автомобіля;

-якщо Наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Автомобіля;

-у випадку повідомлення Наймачем невірних даних при укладенні цього Договору, а також з інших підстав, зазначених чинним законодавством України.

Наймодавцем можуть бути передбачені й інші, додаткові підстави дострокового розірвання даного Договору за його вимогою, якщо такі підстави на думку Наймодавця є для нього істотними і спричиняють чи можуть спричинити в майбутньому такий збиток, при якому Наймодавець позбавляється того, на що вправі був розраховувати при укладенні цього Договору.

2.2. Наймодавець зобов'язаний:

 1. передати Наймачеві Автомобіль у технічно справному стані необхідному для його експлуатації за призначенням, разом з додатковим обладнанням, при цьому факт передачі і стан Автомобіля закріплюються в Акті прийому-передачі Автомобіля підписаного сторонами, який є невід'ємною частиною цього Договору;
 2. передати Наймачеві комплект ключів та відповідні документи на Автомобіль необхідні для його використання.
 3. передати Автомобіль заправлений паливом A-95, кількість якого зазначена в Акті прийому-передачі.
 4. за свій рахунок здійснювати всі види технічного обслуговування автомобіля, крім виникаючих у результаті страхового
  випадку в період терміну прокату;
 1. при виявленні непридатності Автомобіля до експлуатації не з вини Наймача, здійснити його заміну на інший
  Автомобіль, який є у наявності Наймодавця;
 2. здійснити страхування Автомобіля (КАСКО) на час його експлуатації Наймачем;
 3. попередити Наймача про особливі властивості та недоліки Автомобіля, які йому відомі і можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Наймача або інших осіб, або призвести до пошкодження самого Автомобіля під час користування ним.

2.3. Наймач має право:

2.3.1. використовувати Автомобіль тільки на території України;

2.3.2. вимагати дострокового розірвання даного Договору, якщо переданий йому Автомобіль має недоліки, які перешкоджають його використанню, що не були обговорені Наймодавцем при укладенні Договору, чи не були заздалегідь відомі Наймачу і не могли бути виявлені Наймачем під час огляду автомобіля чи перевірки його справності при укладенні Договору;

2.3.3. вимагати дострокового розірвання цього Договору, якщо Автомобіль, в силу обставин, за які Наймач не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання.

2.4. Наймач зобов'язаний: прийняти Автомобіль на підставі Акта прийому-передачі в термін зазначений в цьому Договорі, перевірити попередньо загальний стан Автомобіля і попередити в разі виявлення дефектів, зазначити їх в Акті прийому-передачі Автомобіля, а також повернути Автомобіль по закінченню терміну прокату, що зазначений у цьому Договорі, на підставі Акта прийому-передачі, підписаного сторонами у тому стані та комплектації, в якій Автомобіль був прийнятий Наймачем з урахуванням звичайного зносу.

 1. використовувати Автомобіль за цільовим призначенням, не допускати його ушкоджень, підтримувати його у належному технічному стані, не робити розбирання, а також будь-які втручання в конструкцію Автомобіля, у тому числі не встановлювати на автомобіль додаткове устаткування, не робити заміну вузлів і агрегатів Автомобіля;
 1. не передавати Автомобіль в найм, піднайм, а також в управління третім особам;
 2. протягом строку прокату Автомобіля нести відповідальність і витрати за порушення ним Правил дорожнього руху, паркування, інших дій, що порушують чинне законодавство України, права Наймодавця;
 3. відшкодовувати Наймодавцю всі збитки, що той може понести від вищевказаних порушень;
 4. не допускати управління Автомобілем у стані алкогольного, наркотичного, токсичного чи іншого сп'яніння. Наймач гарантує, що він чи інші особи, уповноважені на управління Автомобілем відповідно до даного Договору, не мають фізичних і/чи психічних захворювань чи розладів, які є перешкодою для управління Автомобілем.
 5. нести витрати, які пов'язані з експлуатацією взятого в прокат Автомобіля, протягом усього періоду прокату (мийка Автомобіля, заправка паливом, заправка мастильними матеріалами і технологічними рідинами, підкачка шин, балансування коліс);
 6. не використовувати Автомобіль у комерційних цілях, спортивних змаганнях, як знаряддя злочину, для буксирування будь-яких інших Автомобілів чи для пересування з причепом, а також для навчання водінню. Наймач не вправі використовувати верхній багажник на взятому в прокат Автомобілі;
 7. повідомити про дострокове повернення Автомобіля і розірвання Договору у робочі години Наймодавця, не менш ніж за 24 години до запланованого терміну повернення Автомобіля, при цьому Наймодавець робить перерахунок послуг відповідно до прокатного тарифу з утриманням 80% від суми повернення. У випадку порушення даної вимоги з Наймача стягується штраф у розмірі рівної вартості прокату Автомобіля за кожну добу терміну прокату за Договором;
 1. сповістити Наймодавця завчасно про продовження терміну прокату у робочі години, не менш ніж за 24 години до закінчення встановленого Договором терміну прокату. У випадку прокату Автомобіля на одну добу, Наймач зобов'язаний попередити про намір продовження прокату не менше ніж за 6 годин до закінчення терміну прокату встановленого цим Договором, у противному випадку йому не гарантується продовження послуги прокату Автомобіля. Кожне продовження терміну прокату Автомобіля повинне бути оформлене в письмовій формі в офісі Наймодавця шляхом укладення нового Договору прокату Автомобіля. При неповерненні Автомобіля у встановлене місце і у визначений даним Договором термін після закінчення 24 годин з моменту закінчення терміну прокату і не повідомлення Наймодавця про продовження Договору прокату, Наймодавець має право для звернення в правоохоронні органи для порушення кримінальної справи. При цьому з Наймача утримується сума, рівна вартості прокату Автомобіля за прострочені дні, і застава в такому разі не повертається Наймодавцем;
 2. у випадку затримки повернення Автомобіля (якщо не було попередньої письмової домовленості) більше ніж на 2 (дві) години, сплатити штраф у розмірі вартості однієї доби прокату Автомобіля;
 3. не допускати до управління Автомобілем інших осіб без погодження з Наймодавцем;
 4. пред'являти Наймодавцю Автомобіль для проведения профілактичного огляду не рідше одного разу в 15 днів, а також на період проведення технічного огляду і заміни технологічних рідин;
 5. повідомити Наймодавця про всі технічні несправності, виявлені під час користування взятим у прокат Автомобілем. Розрядка акумуляторної батареї, що виникла внаслідок не відключення електричних пристроїв при непрацюючому двигуні Автомобіля, є прямою провиною Наймача. Заміна акумулятора в даному випадку проводиться Наймодавцем платно;
 1. при втраті, заміні чи псуванні агрегатів, вузлів, деталей, інструментів у період дії Договору прокату, Наймач відшкодовує Наймодавцю їх подвійну ринкову вартість;
 2. повернути Автомобіль за адресою: м. Київ вул.Васильківська 3 , вчасно у термін зазначений в п. 6.1. даного Договору, а у випадку дострокового припинення Договору прокату Автомобіля, негайно після його припинення.
 3. повернути Автомобіль у чистому вигляді з кількістю бензину не меншу за ту, що була зазначена в Акті прийому- передачі (чи оплатити відсутнє паливо за ціною 30 гривень за літр), укомплектованим і в стані, придатному для його подальшого використання без додаткових витрат Наймодавця.
 4. Якщо Наймач не мав змоги здійснити мийку/чистку автомобіля перед його поверненням, він має сплатити штраф - 1500 грн, при цьому застава за автомобіль повертається тільки після мийки автомобіля і його візуального огляду.

3. Відповідальність за шкоду

 1. Відповідальність за шкоду, що заподіяна життю, здоров'ю і майну третіх осіб у результаті експлуатації орендованого Автомобіля понад суми, що встановлена умовами (правилами) страхування, несе Наймач;
 2. Наймач самостійно, за свій рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов'язані зі шкодою, заподіяною його життю і
  здоров'ю, а також життю і здоров'ю пасажирів, що знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Наймачем;
 3. Наймач несе повну матеріальну відповідальність за будь-який збиток, заподіяний Автомобілю Наймодавця, з приводу чого відшкодовує Наймодавцю страхову франшизу (при втраті Транспортного засобу - 15 (п'ятнадцять) % від
  дійсної вартості ТЗ, за всіма іншими страховими випадками - 5 (пять) % від дійсної вартості ТЗ), витрати на транспортування до СТО у м. Києві, компенсацію за зниження вартості Автомобіля, а також суми не отриманого доходу впродовж всього часу доки Автомобіль не стане придатним для використання Наймодавцем;

3.4. Наймач самостійно, за свій рахунок і в повному обсязі несе відповідальність за збиток, заподіяний багажу, що належить йому чи пасажирам на праві власності чи перебували у них в користуванні та знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Наймачем.

3.5. За залишення комплекту документів на Автомобіль та/або ключів від нього, Наймач відшкодовує Наймодавцю повну вартість отриманого в прокат за даним Договором Автомобіля в разі його викрадення, так як страхове відшкодування при цьому не наступає.

3.6. У разі порушення умов пунктів: 4.5., 5.4., 5.7. даного Договору Наймач несе повну матеріальну відповідальність за отриманий ним в прокат Автомобіль, так як страхове відшкодування при цьому не наступає.

4. Умови експлуатації й обов'язки Наймача по поверненню Автомобіля

 1. Автомобіль може управлятися водієм не молодше 23 року, що має дійсне водійське посвідчення і стаж водіння не менше 2 років;
 2. Автомобілем може керувати будь-яка інша особа, зазначена Наймачем у цьому Договорі, що задовольняє вимогам Наймодавця і зазначена у Договорі (додатковий водій);
 1. Наймач несе повну відповідальність і гарантує дотримання умов даного Договору додатковим водієм, якому він довірить управління автомобілем;
 2. У період не використання Автомобіля, Наймач повинен залишати Автомобіль тільки на паркувальних майданчиках, що знаходяться під охороною, ставити Автомобіль на сигналізацію.
 3. Наймачу не дозволяється:
 1. Наймач бере на себе зобов'язання по оплаті виставлених рахунків за усунення дефектів Автомобіля, виявлених на протязі 2-х днів після закінчення Договору прокату Автомобіля за умови, що даний Автомобіль ці дні не експлуатувався. Зобов'язання по оплаті виставлених рахунків виконується Наймачем негайно;
 2. Повернення Автомобіля оформляється Актом прийому-передачі, що підписується сторонами Договору, у якому повинні бути зазначені дані, що характеризують:

5. Ушкодження і викрадення автомобіля. Страхування.

5.1. Розмір збитку, що підлягає компенсації Наймачем Наймодавцю, оцінюється на Станції технічного обслуговування
Наймодавця за її розцінками. У випадку незгоди з оціненою сумою збитку, Наймач має право звернення до незалежного оцінювача для оцінки збитку за свій рахунок. При недосягненні згоди про розмір збитку питання передається на розгляд до суду;

5.2. Комплектуючі і додаткове устаткування не застраховані. Наймач несе повну матеріальну відповідальність у випадку їхньої втрати чи пошкодження у розмірі їхньої вартості;

5.3. Наймач (додатковий водій) зобов'язані дотримуватися умов цього Договору, необхідних для захисту інтересів
Наймодавця і його Страхово компанії впродовж строку прокату;

 1. У випадку події ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо Автомобіля, Наймач повинен негайно
  ПОВІДОМИТИ Наймодавця, та у термін не пізніше ніж до закінчення 36 годин з моменту такої події надати Наймодавцю
  оригінали отриманих у відповідних державних органах в залежності від події, яка трапилась, документи, що підтверджують
  її настання: первинну довідку про подію ДТП, та/або довідку з ДАІ про крадіжку автомобіля та/або довідку від правоохоронних органів про інші протиправні дії щодо Автомобіля, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового відшкодування.
 2. У випадку ДТП і заподіяння збитку взятому в прокат Автомобілю, при відсутності вини Наймача, заставна сума залишається в Наймодавця, до моменту надання пакета документов для страхової компанії, згідно вимог визначених Договором страхування та чинного законодавства України.
 3. У випадку ненадання Наймачем пакету документів для страхової компанії, Наймодавець утримує з застави Наймача 2500 гривень для самостійного збору документів. Крім того, якщо ДТП відбулося з вини Наймача, з його застави утримується сума, яка не відшкодовується Страховиком за договором страхування (безумовна франшиза).

При дорожньо-транспортній події і заподіянні збитку прокатному Автомобілю, що трапилася з вини Наймача, Наймодавець вправі стягнути з Наймача грошову суму за втрату товарного виду Автомобіля, а також суму за простій Автомобіля за весь період ремонту по тарифу прокату.

5.7. У випадку втрати Автомобіля при будь-яких обставинах, Наймач зобов'язується:

5.8. Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяний збиток у розмірі, визначеному Наймодавцем у наступних
випадках:

6. Термін дії договору

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє згідно акту прийому передачі авто, або до дня дострокового припинення дії цього договору.

6.2. Припинення дії за Договором вважається дата і час здачі Автомобіля за Актом прийому-передачі Автомобіля.

7. Оплата за прокат і застава

 1. Оплата послуг Наймодавця проводиться по тарифах Наймодавця. Розмір плати за користування Автомобілем за весь термін дії даного Договору вказаний в акті прийому передачі авто. З добовим пробігом не більше 200км, перепробіг коштує 26гривень за кожний кілометр.
 2. Наймач, відповідно до цього Договору, перед отриманням автомобіля в прокат, вносить грошові кошти за прокат Автомобіля на розрахунковий рахунок Наймодавця.
 3. При оформленні Договору прокату Автомобіля стягується застава в розмірі указаним в акті прийому передачі авто.
 4. Застава повертається Наймачу після виконання ним усіх зобов'язань за цим Договором.

8. Відповідальність сторін

 1. За невиконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором, а при відсутності
  вказівки на відповідальність у Договорі - відповідно до чинного законодавства України.
 2. Наймач, який затримав повернення Автомобіля Наймодавцю, несе ризик її випадкового пошкодження або знищення.
 1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.4. Усі суперечки та розбіжності, пов'язані з підписанням або виконанням цього Договору, підлягають до розгляду в компетентному суді, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9. Заключне положення

 1. При одержанні достовірних даних про те, що Наймач повідомив про себе недостовірні дані, Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право розірвати Договір і зажадати негайного повернення Автомобіля, чи вилучити Автомобіль незалежно від його місцезнаходження. Право повернення застави в цьому випадку залишається за Наймодавцем.
 2. Договір припиняється достроково у випадку виникнення форс-мажорних обставин, коли виконання Договору стає неможливим незалежно від волі сторін. Про виникнення форс-мажорних обставин одна Сторона повинна повідомити іншу Сторону у 2-денний термін з дня виникнення таких обставин.
 3. Даний договір складений у двох примірниках, один з яких знаходиться в Наймодавця, а другий - в Наймача. Усі зміни умов даного Договору є недійсними і не мають сили, якщо вони не були укладені в письмовому виді і не завірені печаткою 1
  підписами сторін.

9.4. 3 моменту одержання Автомобіля у користування до здачі його Наймодавцю, Наймач є фактичним власником Автомобіля зданого в прокат і, відповідно до чинного законодавства України, несе цивільну відповідальність перед третіми особами і за шкоду, заподіяну Автомобілем.

9.5. Наймач з Договором ознайомлений, та з усіма пунктами згодний, проти відеозйомки під час підписання Договору
не заперечує і своїм підписом це підтверджує.

10. Адреси і реквізити сторін вказані в акті приема передачі авто.